เริ่มไถ 23 เมษายน 54

วันที่ 23 เมษายน 54 เริ่มไถโดยรถไถเล็ก  ไถสองรอบสลับกันเป็นตาหมากรุก เพื่อให้ดินร่วนซุย ราคาไร่ละ 250 บาท ไถ 2 ครั้งเค้าลดให้เหลือ 400 บาท พื้นที่ไถทั้งหมด 1 ไร่  ข้างแปลงเป็นบ่อน้ำ สำหรับรดต้นหอม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: