ระเบียบ หว่านปอเทือง

วันที่ 15 มีนาคม 2554 หลังขุดมันเสร็จหว่านปอเทือง 7 กิโลกรัม/ไร่ ใช้ปอเทืองไปทั้งหมด 100 กิโลกรัม (ปอเทืองได้มาจาก กรมพัฒนาที่ดิน ยโสธร)

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s